NƏŞRLƏR

 • Haqqında

  İşıq. 1911-1912 (Tam mətni) / İdeya müəllifi və layihə rəhbəri: E.Ələkbərova; Transfoneliterasiya edən, lüğət, qeyd və izahların tərtibçisi: Ş.Abdullayeva. Bakı: Elm və təhsil, 2020, 584 s.
 • Haqqında

  Промышленность, транспорт и связь в Азербайджане. Постановления Бюро и Секретариата ЦК КП Азербайджана (июль 1969 - ноябрь 1982 гг.). В 4-х томах / Ответственный составитель: Э.С.Алекперова; Составители: Л.Дж.Гусейнова, А.Г.Алекперов, С.З.Абдулбагиева, А.Г.Гахраманова, Г.Т. Намазова, С.А.Ахундов. Баку, 2019, 588+480+498+474 с.
 • Haqqında

  Наука и образование в Азербайджане. Постановления Бюро и Секретариата ЦК КП Азербайджана (июль 1969 - ноябрь 1982 гг.). В 2-х томах / Ответственный составитель: Э.С.Алекперова; Составители: Л.Дж.Гусейнова, С.З.Абдулбагиева, А.Г.Гахраманова, Г.Т. Намазова, С.А.Ахундов. Баку, 2019, 488+488 с.
 • Haqqında

  Неизвестные страницы истории: Беженцы-мусульмане (1918-1920) / Руководитель проекта: Э.С.Алекперова; Составитель: Х.Ю.Вердиева; Технический редактор: М.В.Зейналова. Баку: Ecoprint, 2019, 216 с.
 • Haqqında

  Международные связи Азербайджана в документах (июль 1969 - ноябрь 1982 гг.). В 2-х томах / Ответственный составитель: Э.С.Алекперова; Составители: Л.Дж.Гусейнова, С.З.Абдулбагиева, А.Г.Гахраманова, Г.Т.Намазова, С.А.Ахундов. Баку, 2017, 576+640 с.
 • Haqqında

  Şəfiqə Əfəndizadə. Seçilmiş əsərləri (1903-1925) / Layihə rəhbəri və məsləhətçi: E.Ələkbərova; Transfoneliterasiya edən və ön sözün müəllifi: Ş.Abdullayeva. Bakı: Elm və təhsil, 2017, 426 s.
 • Haqqında

  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi. Siyasi Sənədlər Arxivi. Layihənin rəhbəri və tərtibatçısı: Mais Bağırov. – Bakı 2016
 • Haqqında

  Pərixanım Muradova. Firidun bəy Köçərli: "Ümmətdən-millətə doğru". – Bakı: “Elm və təhsil”, 2016. – 490 səh.
 • Haqqında

  Birinci dünya müharibəsinin başlanmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Tarixin qaranlıq səhifələri, keçmişin ibrət dərsləri və gələcəyə çağırış” beynəlxalq elmi konfransın materialları (23-24 may 2014-cü il). Bakı: MBM, 2014, 304 s.
 • Haqqında

  Nadir sənədlər toplusu / Layihənin rəhbəri və nadir sənədləri toplayan: Mais Bağırov. Bakı: MBM, 2014, 436 s.
 • Haqqında

  Firidun bəy Köçərli. Əsərləri / Materialları toplayıb nəşrə hazırlayan: Pərixanım Muradova. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 496 s.
 • Haqqında

  Гаджиева, Лала. Бакинский листок (1871-1872). Баку: Элм и тэхсил, 2013, 424 с.
 • Haqqında

  Алиева, Лятифа. Движение новаторов в промышленности Азербайджана (1969-1982 гг.). Баку: МВМ, 2013, 232 с.
 • Haqqında

  Алиева, Лятифа. Женщины в общественно-политической жизни Азербайджана (1900-1920 гг.). Баку: МВМ, 2013, 336 с.
 • Haqqında

  Hacıyeva, Lalə. Əhmədbəy Ağaoğlunun publisistikası (“Kaspi” qəzetinin materialları əsasında). Bakı: Elm və təhsil, 2012, 404 s.
 • Haqqında

  Гусейнова, Лала. Политические и государственные деятели стран Центральной и Восточной Европы: вторая половина XX века: биографический справочник. Баку: САБАХ, 2011, 141 с.
 • Haqqında

  Багиров, Маис; Вердиева, Хаджар. В поисках истины... Лицо армянства: Архив Политических Документов Управления Делами Президента Азербайджанской Республики: документы свидетельствуют... Баку: МВМ, 2011, 607 с.
 • Haqqında

  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi. Siyasi Sənədlər Arxivi. Məqalələr toplusu. Layihənin rəhbəri və tərtibatçısı: Mais Bağırov. – Bakı: “WECAN” MMC, 2010. – 272 səh.
 • Haqqında

  Bağırov, Mais. Siyasi Sənədlər Arxivi. Bakı: Mediaworks MMC, 2010, 104 s. Məqalələr toplusu / Layihənin rəhbəri: Mais Bağırov. Bakı: Wecan MMC, 2010, 272 s.
 • Haqqında

  Bağırov, Mais. Yaddaş işığında. Bakı: Şərq-Qərb, 2009, 224 s.